Landgraaf. De gemeente Landgraaf heeft nieuw beleid vastgesteld waarin staat dat hulp bij het huishouden een algemene voorziening wordt. Een algemene voorziening is een voorziening waar iedereen gebruik van kan maken.

Hulp bij het huishouden wordt een algemene voorziening voor mensen met een beperking die zelf nog wel de regie kunnen voeren over hun eigen huishouden. Van hen wordt nu verwacht dat zij de hulp bij het huishouden zelf gaan regelen en ook betalen. Voor degenen die deze regie zelf niet kunnen voeren (denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie of verstandelijke beperking) blijft de gemeente verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden. Zij krijgen dan een zogenaamde maatwerkvoorziening die door de gemeente betaald wordt. Het nieuwe beleid kan dus gevolgen hebben voor cliënten die nu een indicatie hebben voor hulp bij het huishouden.

Wat betekent dit voor bestaande cliënten?

Heeft u een indicatie voor hulp bij het huishouden maar kunt u zelf de regie voeren over uw huishouden? Dan wordt wellicht de lopende indicatie beëindigd. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een gesprek met de thuishulp. De thuishulp adviseert de gemeente die de beslissingsbevoegdheid heeft. Voor de jaren 2015 en 2016 heeft de gemeente met de thuiszorgaanbieders een regeling getroffen voor de cliënten waarvan de indicatie beëindigd zal worden.

Tijdelijk regeling hulp bij het huishouden

Cliënten die op basis van het nieuwe beleid hun indicatie kwijtraken, kunnen toch huishoudelijke hulp blijven ontvangen. De nieuwe regeling houdt in dat u gebruik kunt maken van de mogelijkheid om zelf hulp bij het huishouden in te kopen tegen een lager tarief. De bijdrage in de kosten die u hiervoor betaalt, is € 5,- per uur. De gemeente en het Rijk dragen de overige kosten bij. U kunt hiervan in principe maximaal twee uur per week gebruik maken. Er zijn echter uitzonderingen waardoor het aantal uren bijgesteld kan worden. Deze bijdrage van € 5,- per uur staat los van de eigen bijdrage die u mogelijk al betaalt aan het CAK voor andere voorzieningen.

Deze regeling geldt voor de jaren 2015 en 2016. Hoe de regeling er vanaf 2017 uitziet, is nog niet bekend. Naar verwachting zal de gemeentelijke bijdrage lager worden of mogelijk verdwijnen.

Ik wil gebruik maken van deze regeling, wat moet ik doen?

Heeft u al een indicatie, dan wordt u benaderd door uw thuishulp. Samen wordt dan uw situatie en ondersteuningsbehoefte besproken.

Bent u nog niet bekend bij de Wmo, dan kunt u zich melden bij de gemeente, telefoonnummer 14 045. Nieuwe cliënten worden rechtstreeks door de gemeente beoordeeld.

Financiële draagkracht

Is het betalen van de € 5,- per uur financieel gezien een probleem, geef dit dat aan bij de gemeente Landgraaf. De gemeente doet dan een inkomenstoets. Deze toets wordt enkel gebruikt voor het bepalen van de financiële draagkracht. Blijkt dat u de € 5,- per uur niet kunt betalen dan wordt de bijdrage verlaagd naar € 2,50 per uur.

Mantelzorgers

De gemeente stimuleert dat uw eigen omgeving u helpt met de dagelijkse gang van zaken. Het mag echter niet zo zijn dat uw mantelzorger zelf overbelast raakt. Daarom heeft de gemeente Landgraaf in het nieuwe beleid ook geregeld dat het bovenstaande aanbod geldt als uw mantelzorger overbelast is. In dit geval kunt u tijdelijk één uur per week extra krijgen (bovenop de indicatie) zodat uw mantelzorger ontlast wordt.